در پست‌های قبلی با سون سگمنت‌ها(7Segment) آشنا شدیم. در این پست به صورت اختصاصی به نحوه راه اندازی سون سگمنت‌های چند دیجیت می‌پردازیم: